Карт ашиглах санамж
- Соронзонд ойртуулж болохгүй.
- Хугалах буюу гэмтээхэд мэдээлэл устах аюултай.
- Зөвхөн автобусны төлбөр хийхэд ашиглана.
- Картыг автобусны карт уншигчаас бусад төхөөрөмжинд уншуулахыг хориглоно.
- Гэмтэж мэдээлэл устсан тохиолдолд нөхөн олгохгүй.
- Хулгайд алдсан алга болсон тохиолдолд нөхөж олгохгүй.